Poliitiline Programm

Kinnitatud   

                                                                                Asutamise koosolekul 24.03.2023  


ERE on mõttekaaslaste vabatahtlik ühendus ja lähtub erakonna poliitika teostamisel Eesti Vabariigi põhiseadusest ning propageerib paremtsentristlikku poliitilist maailmavaadet.


 1. Eesti Vabariik on suveräänne rahvusriik, neutraalne ja rahuarmastav.
 1. Eesti Vabariik tagab kõikidele kodanikele seaduslikud õigused ja võimalused ning kõigile Eesti elanikele, sõltumata nende sotsiaalsest kuuluvusest, rahvusest ja kodakondsusest, on tagatud õiguslikult võrdne kohtlemine.
 1. Eesti riigikeel on eesti keel. Kõigil eestimaalastel peab olema võimalus omandada haridus emakeeles.
 1. Põhiseadus ja seadused on ülimuslikud rahvusvaheliste lepingute ees.
 1. ERE toetab ja taotleb rahva ning riigi jaoks oluliste küsimuste otsustamist rahvahääletusel.
 1. ERE taotleb üleriigilist, ühetaolist ja otsest isikuvalimist Vabariigi Presidendi ametikohale.
 1. ERE taotleb valimissüsteemi muutmist nii, et Riigikogu valimised toimuksid ühes üleriigilises valimisringkonnas.
 1. Valimised toimuvad põhiseaduse kohaselt, elektroonilised hääletamise süsteemid ei ole lubatud.
 1. ERE tunnistab ainult traditsioonilist peremudelit. Abielu on naise ja mehe vaheline seaduslik liit.
 1. Määratlemata kodakondsusega isikute staatus peab kaduma. Kõigile välismaalase passe omavatele Eesti alalistele elanikele tuleb anda kodakondsus.
 1. Massimigratsioon välisriikidest Eestisse tuleb peatada. Eesti ei ole enam suuteline sõjapõgenikke vastu võtma.
 1. Eesti Vabariigis kehtib usuvabadus. Riik ei sekku usuküsimustesse.
 1. Eesti Vabariik peab tunnistama oma territooriumil elavate põlisrahvaste ja vähemusrahvuste õigust korraldada oma elu vastavalt traditsioonidele ja neile antud õigustele.
 1. Tuleb taastada riiklik regulatsioon, mis tagab õiguse tervise kaitsele ja hoolekandele. Rahval peab olema õigus ise otsustada oma tervisega seonduvaid küsimusi.
 1. Meie kultuur, haridus, teadus ja sotsiaalsfäär ei tohi kannatada kaitsekulutuste suurendamise tõttu. Kaitsepoliitika peab olema suunatud sõjaliste konfliktide vältimisele.
 1. Maksukoormust suurendada ei tohi. Kõik Eesti kodanikud vabastatakse maamaksust. Välisriikide kodanike ja juriidiliste isikute maamaksu määrad viiakse vastavusse rahvuslike huvidega.
 1. Regionaalpoliitika tuumaks peab olema erinevate piirkondade erinevad maksumäärad, mis võimaldab läbi majandusliku meetme vältida ääremaastumist.
 1. Kohalik põllumajandustoodang peab katma riigisisese nõudluse. Ebavõrdne konkurents Euroopa Liidu põllumajandustoetuste tõttu peab lõppema.
 1. Ametnik peab vastutama süüliselt ja õigusvastaselt tekitatud kahju eest.
 1. Loodusressursside kasutamine tootmisprotsessides ja tarbimises peab lähtuma jätkusuutlikkusest ja arvestada tuleb ka järgnevate põlvkondade vajadustega. Meie maa ilu ja rikkus peavad säilima meie laste ja lastelaste tarbeks.
 1. ERE eesmärgiks on toetada, arendada ja vahendada riigi geopoliitilisest asendist lähtuvalt rahvusvahelist majanduslikku ja kaubanduslikku tegevust.
 1. ERE seisab erinevate arvamuste, seisukohtade ja põhimõtete vaba avaldamise eest. Eesti Rahvusringhäälingul on informatsiooni levitamisel kohustus veenduda teabe tõesuses ja vastutus väärinformatsiooni jagamisel tekkinud kahjude osas. Rahvale edastatav informatsioon peab olema objektiivne, poliitiliselt ja ideoloogiliselt kallutamata.